Hlavní zprávy
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Arcibiskup Juraj šokoval Ekumenický patriarchát a podráží Slovensko. Šuvarský, Krupica a Juraj (Stránský) směřují za svým cílem...

Arcibiskup Juraj šokoval Ekumenický patriarchát a podráží Slovensko. Šuvarský, Krupica a Juraj (Stránský) směřují za svým cílem...

Více informací zde:

Vše nasvědčuje spiknutí. Bývalí agenti STB na scéně.

Otřesné zjištění! Kandidát na biskupa byl také spolupracovníkem STB!

Závažné informace o arcibiskupovi Jurajovi, agentovi StB J. Šuvarským a suspendovaném knězi M. Krupicovi!!!

Suspendovaný kněz M. Krupica nelhal a promluvil pravdu. Přiznal, že na spiknutí proti vladykovi Kryštofovi se podíleli bývalí agenti StB.

Prezident Miloš Zeman, členové vlády ministr obrany M. Stropnický a ministr kultury D. Herman se museli během pietní akce setkat s dlouholetým udavačem a agentem StB J. Šuvarským

 

Článek převzat ze zdroje: https://krizevcirkvi.wordpress.com/  (Redakce doporučuje)

 

Jednání v sídle Ekumenického patriarchátu ve Fanaru (pravdivá zpráva)

3. března 2015 přijely na pozvání Ekumenického patriarchátu do Cařihradu k oficiálnímu jednání dvě delegace z Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. První dorazila delegace vyslaná Jeho Vysokopřeosvíceností Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským, vedená Jeho Přeosvíceností vladykou Izaiášem, vikárním biskupem šumperským, který byl vladykou Simeon pověřen, aby jej zastupoval, protože sám se nemohl cesty ze zdravotních důvodů zúčastnit. Dalšími členy této delegace byli: prot. Josef Fejsák a prot. Jan Baudiš. Druhá dorazila delegace vedená Jeho Vysokopřeosvíceností vladykou Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým. Dalšími členy byli: o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých zemí, metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský, prot. Michal Švajko, tajemník Úřadu prešovské pravoslavné eparchie.

Nejprve se členové naší delegace spolu s milovanými bratry z druhé delegace zúčastnili oficiálního setkání s členy komise pro kanonické záležitostí Ekumenického patriarchátu ve složení: Jeho Vysokopřeosvícenost Jan, metropolita pergamský, Jeho Vysokopřeosvícenost E...

Na scénu vstoupila manželka agenta StB J. Šuvarského. "Krize není. Jsme nyní církví vítězící..." Tak to vidí Eva Šuvarská.

Na scénu vstoupila manželka agenta StB J. Šuvarského.

Více o agentech StB v pravoslavné církvi najdete zde:  Estebácké praktiky zvítězily. Po volbách ovládají Pražskou pravoslavnou eparchii dlouhodobí udavači StB Jaroslav Šuvarský a Michal Dandár!!!

Krize není! Konečně se mi otevřely oči!

Na oficiálním webu PCČZ se objevila krásná zpráva o zasedání „osvětového odboru PPE“.

Děkuji za to! Konečně se mi otevřely oči. Krize není. Bylo to konstatováno osobami nejpovolanějšími, tak to musí být pravda. Osobně si vážím velmi konstruktivního přístupu odboru, který krásně vystihuje formulace „Osvětový odbor ve svém usnesení navrhuje usilovat intenzivně o širší hnutí za jednotu v rámci Pravoslavné církve v českých zemích i na Slovensku, aby mohla mít dobré vztahy se všemi pravoslavnými církvemi a pracovat pro ekumenické hnutí.“. Pro mě osobně je to inspirativní, hnutí za jednotu (soudě dle formulace – již existující, patrně dlouhodobě) je třeba maximálně rozšířit. Aspiranty nové by tedy měli zaškolovat zkušenější členové hnutí (tj. Aspiranti starší), a to, samozřejmě, – aby se zabezpečila opravdu nejvyšší pravoslavná kvalita – v rámci osvětového odboru.

Jeden můj drahý přítel, pro kterého tato zpráva o zasedání „osvětového odboru“, stejně jako pro mě, byla velkou inspirací a podnětem k zamyšlení, své vlastní prozření okomentoval následujícími slovy…

Ano, selhání jedinců zapříčinilo to, že bylo podvodným způsobem uvedeno Ministerstvo kultury v omyl, které pak do čela naší církve v souladu s kánony, gorazdovskou tradicí a v duchu ekumenismu zapsalo kněze, který záslužným způsobem vytvořil podmínky pro pokračování naší místní církve, za využití mnoha legitimních trestních oznámení a tak naši církev zcela očistil od nepřirozeného vlivu duchovních tradic. Zejména v duchu pravdy, lásky a milosrdenství hodnotil kanonické přestupky dosav...

Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. Martina Marka Krupici

Pravoslavná církev v českých zemích: Důrazně se distancujeme od jednání ThDr. Martina Marka Krupici


Prohlášení olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích k situaci v Pravoslavné církvi a odmítnutí nedůvodného trestního oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku s hlubokým zármutkem a lítostí prožívá již více než rok krizi od doby, kdy v dubnu 2013 rezignoval metropolita Kryštof (vlastním jménem Radim Pulec), který byl hlavou naší místní pravoslavné církve.

Jeho rezignací po mediálním skandálu se v naší církvi objevily zájmové skupiny, které namísto křesťanského a sociálního poslání církve uplatnily své vlastní zájmy, které tak narušily práci ve prospěch našich věřících a společnosti. Odklonění se od naplňování spasitelného poslání, které se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů, tak v minulosti vedlo k nerespektování a porušování vnitřních předpisů: naší ústavy i starobylých, více než tisíc let platných posvátných kánonů a apoštolských pravidel pravoslavné církve.

Tato skutečnost se projevuje nejednotou uvnitř církve bránící řádnému fungování správních i výkonných orgánů. Ve spojitosti s účelovými výklady vybraných pasáží a zamlčováním jiných částí církevního i světského práva došlo k zápisu statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, kterým se stal kněz ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D.

To bylo bezprecedentní porušení nejen církevní tradice, ale i základních dokumentů církve, které upravují vztah mezi církví a českým státem, kdy se kněz stává být nadřazen dvěma biskupským stolcům. Současně došlo k pokusům o sesazení vladyky Simeona, nejprve z místa metropolitního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a potom také sesazení z místa arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie.

S radostnou nad...

Vladyka Simeon je zpět zapsán na místo správce olomoucko-brněnské eparchie

Vladyka Simeon je zpět zapsán na místo správce olomoucko-brněnské eparchie

Ministerstvo kultury České republiky na základě přezkoumání a zhodnocení stavu v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku provedlo dne 21. října 2014 tyto změny v registraci statutárních orgánů:


1. Statutární orgán celé české části církve (pražská i olomouckobrněnská eparchie) není obsazen.
(Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností)

2. Statutárním zástupcem Olomoucko-Brněnské eparchie se stává vladyka Simeon.
(Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob)

3. Statutárním orgánem Pražské eparchie zůstává otec Marek Krupica.
(Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob)

Otec Marek od dnešního dne již není statutárním zástupcem české části církve. Už nelze uplatnit jeho páteční dohodu s otcem Jáchymem o společném řízení české části naší církve (podepsané memorandum o spolupráci).

Připomínáme, že podle dlouhodobého stanoviska většiny pravoslavných církví na světě v čele s Matkou církví, Cařihradským patriarchátem, dosud nebyl zvolen kanonický arcibiskup pražský a proto nemohl být zvolen ani kanonický metropolita celé československé církve. Církev čekají nejprve volby v Praze a potom volba metropolity.

Do té doby je metropolitním správcem (latinsky: locum tenens, řecky: τοποτηρητής=topotiritís) Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku jeho vysokopřeosvícenost vladyka Simeon, arcibiskup Olomoucko-Brněnský.

Zdroj: Sůl a země

Eparchiální rada chtěla zatajit nevýhodnou půjčku!! 24 miliónů od státu z církevních restitucí putuje k soukromému firmě!!!

Eparchiální rada chtěla zatajit nevýhodnou půjčku!! 24 miliónů od státu z církevních restitucí putuje k soukromému firmě!!!

 

Samozvaná Eparchiální rada chtěla před věřícími i širokou veřejností zatajit nevýhodnou půjčku soukromé firmě. Celým pravoslavným světem neuznávané současné vedení Pravoslavné církve v českých zemích v čele s pány Hrdým (vladyka Jáchym), Krupicou, Šuvarským a dalšími přisluhovači se snažilo zatajit před věřícími nevýhodnou dlohodobou půjčku soukromé firmě!!!

Přikládáme oficiální zápis zveřejněný na webových stránkách Pražské eparchie.  USNESENÍ EPARCHIÁLNÍ RADY ZE ZASEDÁNÍ DNE 8. 4. 2014

V přiloženém dokumentu si všimněte, že chybí bod číslo 5.

Pod tímto bodem je v originálu usnesení rozhodnutí o pújčce 24 000 000,- Kč soukromé firmě Orea Imera.

Další z řady mnoha důkazů, který potvrzuje názor, že se před rokem odehrálo dlouhodobě připravované spiknutí za účelem ovládnutí kontroly nad miliardou korun z církevních restritucí.

Proč byl tento bod z oficiálního zápisu odstraněn?

Proč se věřící a duchovní neměli dozvědět o této půjčce?

Co se děje s dalšími penězi z církevních restitucí v pravoslavné církvi?

Jak je vůbec možné, že stát dovolí, aby pravoslavným světem neuznané současné vedení církve rozhazovalo restituční církevní peníze?

Budeme pro Vás zjišťovat bližší informace k této skandální kauze.

Vladyka Jáchym nebo Ekumenický patriarchát?

(otevřený dopis doc. Vojtěcha Merunky)

Vladykové Jáchym a Rastislav asi prožívají pestrý život plný neobvyklého napětí. Věří, že Konstantinopolská církev, Matka církev všech Slovanů, Ekumenický patriarchát, odkud přišli svatí rovnoapoštolové Cyril a Metoděj, je údajně očarován zlým vladykou Simeonem a jeho lidmi s nadpřirozenými schopnostmi. Vladykové Jáchym a Rastislav asi doufají, že Ekumenický patriarchát pozná svoje nebezpečné bludy a pokorně poprosí naše vladyky o jejich rady a pomoc. Naši milí vladykové asi vidí to, co normální lidé nevidí. Možná běžně rozmlouvají s anděly, čemuž závistivě přihlížejí nižší duchové. Pokud by ale tohle všechno byla pravda, tak je světové křesťanství a osud lidstva na planetě Zemi ve vážném ohrožení, přičemž naši vladykové jsou jedinými zachránci, nemyslíte?

Ano, i takoví zvláštní lidé, jako jsou tito vladykové, rovněž patří do církve, podobní v ní byli v minulosti a podobní budou i v budoucnu a samozřejmě si také zaslouží úctu, která náleží každé lidské bytosti. Za druhé a nepochybně, tito vladykové podle svědků umí být velmi milými a laskavými lidmi, především pokud s nimi v jejich názorech souhlasíte, dopřejete jim úctu a hlavně pokud jim a především jejich rádcům nezkřížíte cestu. A do třetice, vladykové jsou (zatím ještě) pravoslavnými křesťany a pravoslavnými duchovními s biskupským svěcením, protože byli řádně pokřtěni a také byli vychováni a vysvěceni svým učitelem vladykou Kryštofem.

Ale otázkou pro nás všechny ostatní je, jestli je rozumné a bezpečné takovým lidem svěřovat do rukou praktické řízení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tito lidé sami sebe ztotožnili s místní pravoslavnou církví, jsou zřejmě přesvědčeni, že celá místní církev jsou přímo oni sami a proto jsou neodvolatelní. Za všechny...

Vladyka Rastislav není uznán. Ekumenický patriarchát vydal úřední oznámení.


Ekumenický patriarchát vydal svoje oficiální stanovisko k místní pravoslavné církvi ve formě úředního oznámení. Vladyka Rastislav nebyl zvolen kanonickým způsobem a není uznán. Všechna rozhodnutí členů nově zvoleného vedení místní církve jsou považována za nekanonická a nejsou uznávána.


Na tuto důležitou zprávu, která mimo jiné také ruší odvolání vladyky Simeona z 27-03-2014, se z oficiálních míst blízkých vladykovi Jáchymovi objevily zvláštní pochybnosti za hranou zdravého rozumu. Podle jedné nich je ta zpráva falešná, protože server Ekumenického patriarchátu (a zřejmě s ním mnoho dalších zpravodajských serverů na světě) údajně napadli nějací počítačoví piráti a udělali aprílový žert. Jiný názor sice uznává, že ta zpráva je pravdivá, ale tvrdí, že to je od Matky Církve jen macešské a nepoužitelné sdělení, které údajně není projevem mateřské lásky.

(Posvátný Synod Ekumenického Patriarchátu - zdroj ROMFEA)


Úřední oznámení


V souvislosti s autokefální Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku dnes Ekumenický patriarchát došel ke shodě a vyhlašuje následující:

I.

Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

II.

Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Ekumenický patriarchát jako Matka Církev jmenovitě této církve zůstává připraven přispět ke kanonickému vyřešení tamější vzniklé nešťastné situace a zve všechny zúčastněné strany k pokračování jejich jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, kte...

Stručný náčrt kanonické studie s přestupky mladých biskupů samozvaného rozkolného synodu

Zatím nekompletní přehled některých kanonických pravidel a ústavních ustanovení, které byly porušeny ze strany mladých biskupů: Rastislava (Gonta), Jáchyma (Hrdého) a Juraje (Stránského).

Jedná se jen o předběžný náčrt kanonické studie.

Předesílám, že porušení kanonických předpisů je zároveň i přestupkem proti platné ústavě, která v čl. 1, odst. 1. deklaruje, že se naše církev řídí: "Písmem svatým, svatou tradicí, posvátnými kánony..."

Pozváním ruských hierarchů na prosincové zasedání synodu (9.12.2013) bez vědomí metropolitního správce (který má dočasně podobná práva jako metropolita) hrubě porušili mladí biskupové Jáchym, Rastislav a Juraj 34. apoštolské pravidlo: "Biskupové každého národa musí míti svého prvního biskupa a uznávati jej jakožto hlavu a nesmí ničeho podnikati, co ty přesahovalo jejich pravomoc bez jeho schválení; ale každý se musí starati o svou eparchii a místa, která k ní patří. Avšak ani první biskup nemá ničeho činiti bez vědomí ostatních biskupů..."

Mladí biskupové poukazují na slova kánonu: "ani první biskup nemá ničeho činiti bez vědomí ostatních biskupů", a namítají, že tuto druhou polovinu pravidla porušil arcibiskup Simeon pozváním konstantinopolských hierarchů na synod. K tomu lze uvést následující: zvát zahraniční hosty je právem prvního biskupa a není k tomu potřeba schválení ostatních místních biskupů - zvláště jedná-li se o pozvání biskupů mateřské církve a je-li to v souladu s tomosem autokefality, jako byl případ pozvání konstantinopolských hierarchů. Naopak, zvát někoho ze zahraničí není právem ostatních místních biskupů, a proto k tomu nutně potřebují souhlas prvního biskupa (zvláště jsou-li těmi pozvanými zahraničními hosty biskupové z církve, která k nám nemá žádný kanonický vztah). Pod slovy "nic činiti", jak jsou uvedena v citovaném pravidl...

Svědectví z jednání v Bratislavě mezi vladykou Rastislavem a vladykou Simeonem

Přestože vladyka Simeon se nachází pod závažným nátlakem a hrozbami, tak dodržuje striktně a se vší úctou a vírou rady Ekumenického patriarchátu. Žádní noví biskupové, kteří nebyli příslušně projednáni, nebyli jmenováni. Vladyka Simeon také napsal upřímný dopis pro vladyku Rastislava navrhující společné jednání a zahájení obnovy usmíření.

Toto jednání bylo dohodnuto na středu 26. března 2014 v 15.00 hodin v jednací místnosti jednoho hotelu v Bratislavě. Z důvodu předchozích útoků vladyka Simeon cestoval do Bratislavy s dvěma průvodci: otcem Baudišem z Jihlavy a se mnou jako řidičem a zároveň jednou z pravoslavných osob.

Na jednání vladyka Simeon přišel s jednoduchým návrhem odpovídajícím radě Ekumenického patriarchátu ze setkání v Konstantinopoli. Kdyby byla bývala dobrá vůle na obou stranách, trvání této schůzky by nebylo přesáhlo 30 minut. Vladyka Rastislav, a zejména jeho průvodce pan Švajko, ale protahovali čas pomocí bezvýznamných povídání o nepodstatných věcech, nemajících žádný přímý vztah k dotčenému tématu. Seděli jsme čtyři a půl hodiny bez jediné kapky vody, v místnosti bez oken a s mizernou klimatizací. Přesto vladyka Simeon dodržoval svoje profesionální a decentní vystupování a nakonec došlo k dohodě.

Vladyka Rastislav se dohodl s vladykou Simeonem, že:

Se stali nejbližšími spojenci a přáteli.
Nebudou dělat nic bez předchozího konsensu mezi nimi dvěma.
Nebudou prováděny žádné nepřátelské aktivity, změny pozic, odvolávání a podobně.
Zahájí spolu proces obnovení usmíření, každý týden spolu budou komunikovat a zavázali se k přípravě přijatelných a důstojných kroků směrem k cíli obnovení usmíření.
Když naše strana navrhla, aby tato dohoda byla zaznamenána písemně a podepsána vladykou Simeonem i vladykou Rastislavem, vladyka Rastislav to odmítl. Neměl žádné argumenty, proč by to nem...

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou?
Stejně velký jako byl personální rozdíl mezi našimi delegacemi u kanonické komise.

Současné samozvané vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve svém konání došlo již tak daleko, že se nestydí bohapustě lhát pravoslavným věřícím, široké veřejnost i zástupcům státních orgánů. Lžou dokonce i o událostech u kterých byly desítky zahraničních svědků.

Téměř všichni pravoslavní věřící a desítky pravoslavných duchovních, kteří jsou silně nespokojeni se současným samozvaným vedením Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku žádají, aby protichůdné informace byly uvedeny na pravou míru.

Dovolte nám, abychom na několika příkladech ukázali, jaký je rozdíl mezi pravdou a lží. Jací představitelé dnes samozvaně reprezentují Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku před pravoslavným světem, širokou veřejností i státními orgány? Jsou to shodou okolností tytéž osoby, které před rokem očernily a donutily abdikovat vladyku Kryštofa a následně se snažily neúspěšně odstranit z pozice metropolitního správce vladyku Simeona.

Vše, co tito samozvanci činili a činí, směřuje pouze k tomu, aby se mohli dostat k vytoužené miliardě korun , kterou má církev obdržet od státu.

 

Příklad 1.

Složení delegací, které byly slyšeny kanonickou komisí ve Fanaru

Už jenom personální složení delegací, každému slušnému a inteligentnímu člověku napoví, kdo reprezentuje lež a kdo pravdu.

Delegace takzvané současného samozvaného vedení:

• biskup Jáchym - odvolaný pomocný biskup, který nemá pravoslavné vysokoškolské vzdělání
• arcibiskup Juraj - dlouhodobě čelí mnoha obviněním z homosexuality, které nevyvrátil ani se nesnaží vyvrátit
• prot. Milan Gerka - udavač StB, registrační číslo 15526, KS ZNB –ŠtB Košice
• prot. Jaroslav Šuvarský - udavač StB, ev. č. ...

Rozhodnutí z Fanaru: Světové pravoslavné církve stále uznávají vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považují naši místní církev bez kanonicky zvolené hlavy.

Rozhodnutí z Fanaru: Světové pravoslavné církve stále uznávají vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považují naši místní církev bez kanonicky zvolené hlavy.

Fanar, 9.3.2014

Jednotu světového pravoslaví komplikují dvě vážná témata: naše místní církev a Katar

Závěrečné komuniké všech pravoslavných církví z dnešního shromáždění v Cařihradu podepsaly všechny pravoslavné církve včetně Ruské církve kromě dvou církví. Nepodepsala církev Antiochijská a z důvodu nepřítomnosti také naše místní pravoslavná církev. Zdroj zde .

Podle zprávy serveru ROMFEA dnes jednotu světového pravoslaví komplikují dva vážné problémy. Prvním problémem je spor o církevní obec v Kataru, na kterou si činí nárok Jeruzalémská i Antiochijská církev.

Druhým problémem je naše místní pravoslavná církev. Pravoslavný svět neuznává volbu vladyky Rastislava metropolitou.  Proto většina světových pravoslavných církví stále uznává vladyku Simeona jako metropolitního správce naší církve a považuje naši místní církev stále bez kanonicky zvolené hlavy.

Problém naší církve byl intenzívně diskutován také mimo oficiální program jednání se závěrem, že otázka Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku zůstává nedořešená a nelze v brzké době očekávat nějaké přijatelné řešení pro obě strany sporu, tedy ty, kteří požadují uznat volbu metropolity Rastislava a ty, kteří jeho lednovou volbu považují za nekanonickou kvůli událostem, které volbě předcházely.

Podle osobních sdělení přítomných hlav pravoslavných církví vladyka Simeon plánuje přijet osobně na Ekumenický patriarchát předložit návrh konečného řešení.

Více čtěte zde: Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

Světové pravoslavné církve neuznávají naše samozvané biskupy Jáchyma a Rostislava

 

Na pravoslavném shromáždění (Synaxis) na Ekumenickém patriarchátu v Cařihradu ze všech 14 autokefálních církví chybí pouze zástupci Antiochijské církve z důvodu nemoci a zástupci naší místní církve v českých zemích a na Slovensku z důvodu problémů spojených s neuznáním volby vl. Rastislava a vl. Jáchyma. (podrobně čtěte:  Naše pravoslavná církev je dnes jedinou pravoslavnou církví na světě bez uznané hlavy a Pravdivá zpráva o slyšení před kanonickou komisí ).

Na shromáždění se mimo jiné projednávají témata, která se přímo týkají naší místní církve.

Patriarcha Bartoloměj, který vede toto shromáždění světových pravoslavných církví, pronesl včera 7. 3. 2014 několik zásadních prohlášení a závěrů. Není složité si domyslet, kam a ke komu tyto slova směřují.

"Historická zkušenost ukázala, že autokefální církve se často chovají jako soběstačné církve, jako by chtěly říci ostatním církvím: Nepotřebujeme vás." - řekl patriarcha na setkání hlav a představitelů místních pravoslavných církví v Cařihradu.

Podle jeho slov, namísto toho, aby místní církve usilovaly o spolupráci s jinými pravoslavnými církvemi v otázkách týkajících se celého pravoslaví, tak "jednají svévolně a rozvíjejí dvoustranné vztahy s nepravoslavnými a jindy dokonce v duchu jistého nepřátelství."

"Jiné autokefální církve budují svoji vlastní relativně nepravoslavnou pozici, protože nepřijímají aktivní účast na všepravoslavně ustanovených činnostech."

"Jak se také nedávno stalo, některé církve nerespektovaly sborově přijatá a všepravoslavná ustanovení, bez ohledu na to, že je samy podepsaly." - prohlásil patriarcha Bartoloměj, jak ho cituje jeho tiskové oddělení.

Jak řekl, toto prokazuje potřebu nějakého regulačního orgánu ustanoveného oficiálně a nebo neoficiálně, který by řešil všechny vznikající rozpory a problémy, ...

More:

Zázračná Ikona Obměkčení kamenných srdcí

Zázračná Ikona Obměkčení kamenných srdcí

Před teroristickými útoky v Moskvě se pod očima Boží Matky objevily tmavé kruhy a v celém bytě bylo cítit kadidlo. Po určitém čase se na šíji Bohorodičky objevili krvavé ranky a na levém rameni jizva. V den, kdy se to stalo, havarovala ruská ponorka Kursk. Dne 21. listopadu, v den svatého archanděla Michaela, začala ronit krvavé slzy – a krev bylo možné spolu s myrem sbírat

Ikona, která bude s požehnáním moskevského patriarchátu zapůjčena a doufáme, že s pomocí Boží také doputuje do České republiky, je pouhou litografickou kopií originálu.

V novodobé historii Ruska, na počátku 21.století, však právě tato konkrétní zázračná ikona přivedla k obrácení desetitisíce Rusů. Původně se ikona nacházela v jednom obyčejném panelovém bytě v Moskvě. Jednoho dne začala ronit myro a nádherně vonět. Tento jev je v pravoslaví znám, avšak předtím nikdy nebyl pozorován na obyčejné tištěné litografii ikony! Poté, co se na tvářích Matky Boží, poprvé objevily slzy myra, začali ikonu podrobně sledovat. Před teroristickými útoky v Moskvě se pod očima Boží Matky objevily tmavé kruhy a v celém bytě bylo cítit kadidlo. Po určitém čase se na šíji Bohorodičky objevili krvavé ranky a na levém rameni jizva. V den, kdy se to stalo, havarovala ruská ponorka Kursk. 21. listopadu, v den svatého archanděla Michaela, začala ronit krvavé slzy – a krev bylo možné spolu s myrem sbírat. Od té doby nepřetržitě roní myro i krvavé slzy. Tuto ikonu známe zejména prostřednictvím mnoha televizních a dokumentárních pořadů, v nichž se autoři opakovaně přesvědčili o Božím zázraku. V bytě, kde se ikona nacházela, začaly ronit myro i ostatní ikony, každá začala také nádherně vonět. I nově přinesené – které byly na určitou dobu v blízkosti ikony Obměkčení kamenných srdcí. Ikona Obměkčení kamenných srdcí byla poté ozdobena zlatem a drahokamy a z...

Operace Anthropoid

Operace Anthropoid

Jak vážně chápala své vlastenecké a křesťanské poslání česká pravoslavná církev pod vedením biskupa Gorazda, dokázali věřící a duchovní v době heydrichiády v roce 1942. Poté, co českoslovenští vojáci splnili úkol, poskytla jim pravoslavná církev v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici úkryt až do doby prozrazení dne 18. června 1942.

Co předcházelo rozhodnutí

Situace na podzim 1941 vypadala pro Spojence velmi špatně. Německé tanky se valily na téměř dvěstěkilometrové frontě do vnitrozemí Ruska, Kyjev byl obsazený, Leningrad v obležení, 70 divizí bylo obklíčených a 665 000 ruských vojáků zajatých. Britové měli na moři obrovské ztráty činností německých ponorek, a tak bylo zásobování Britských ostrovů čím dál problematičtější. Situace v Egyptě a Středomoří se zhoršovala.
V tomto období začali nacisté na Československo soustřeďovat zvláštní pozornost. Náš zbrojní průmysl se stal pro ně životně důležitý a nezbytný pro vedení války. Byl tu však problém. Chtěli vymýtit silné národnostní odbojové hnutí, ale zároveň nerozlítit dělníky a rolníky, a tím poškodit válečné úsilí. Problém tedy spočíval v tom, jak zdecimovat a zterorizovat všechny potenciální vůdce, eliminovat silné jedince, svést slabé a poplést nevědomé. Vyřešení tohoto problému vyžadovalo zvláštní směs brutality a lsti. Řešení se ujal inteligentní, ctižádostivý, lstivý a krutý osmatřicetiletý – válečný zločinec, který byl v nacistické policejní hierarchii hned druhý muž po Himmlerovi a se sadistickým nadšením řídil prostřednictvím vyhlazovacích jednotek konečné řešení židovského problému.

Reinhard Heydrich
Po svém příchodu, dne 29. září 1941, vyhlásil stanné právo v Čechách a na Moravě, zatkl ministerského předsedu generála Eliáše a nechal zastřelit dva vězněné generály, Bílého a Vojtu, čímž...

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech

Jediný chrám s typickou pravoslavnou architekturou v Praze vznikl dosud jen na Olšanských hřbitovech. Základní kámen byl položen 11. září 1924. S realizací stavby pomohl tehdejší premiér Dr. Karel Kramář a bratrský srbský lid. Inspektor vojenských hrobů Království Srbů, Chorvatů a Slovinců v tehdejším Československu, protojerej Milivoj Cvrčanin, zajistil peněžní příspěvek ve výši 30 000 tehdejších korun s podmínkou, že chrám bude současně memoriálem srbských pravoslavných vojáků, kteří padli na bojištích 1. světové války a jsou pohřbeni v Praze.

Manželé Kramářovi (Naděžda Nikolajevna pocházela z přední kupecké ruské rodiny) pomohli nejen s překonáním formálních potíží, ale i s materiálním zabezpečením stavby. K půlmilionové částce, která byla tehdy vybrána mezi příslušníky ruské kolonie v Praze, přispěl téměř stejnou částkou Karel Kramář a navíc předal dar 300 000 Kč od neznámého mecenáše (s největší pravděpodobností šlo o známého agrárního politika Antonína Švehlu). A tak namísto původně plánované pohřební kaple, mohl vzniknout sice malý – ale krásný „uspenský“ chrám. Uspenskými jsou nazývány všechny chrámy, které jsou zasvěceny Zesnutí (rusky „uspenije“) přesvaté Bohorodice. Nutnost postavit chrám na hřbitově vyplývala původně z potřeby ruské emigrace, která se usadila v Praze a pravoslavné věřící bylo potřebné pohřbívat podle pravoslavných kánonů. Ruští lidé, vypuzení bolševiky ze své vlasti se v novém, pro ně cizím prostředí neztratili. Našli v sobě dostatek duchovních sil, aby si zachovali víru svých předků a uplatnili se u nás ve všech oblastech lidské činnosti a kultury. Praha byla díky pohostinnému prostředí tehdejšího Československa v meziválečném období významným střediskem ruských utečenců.


Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice je jediný svého dr...

Svatý Václav - kníže a mučedník

Svatý Václav - kníže a mučedník

Bezpečně víme, že když byl Václav v sedmi letech a měl být dán na studia, pozval kníže Vratislav slovanského biskupa Notaria, aby udělil Václavovi postřižiny podle východního obřadu (obřad obvyklý pouze v Pravoslaví).

Biskup modlil se tehdy stejné modlitby, jaké se při postřižinách i dnes modlí pravoslavná církev. Václav byl již v útlém věku sv. Ludmilou přidržován k učení slovanského písma a knih slovanských. Jeho učitelem byl pravděpodobně slovanský kněz Pavel. Na Budči se naučil Václav ještě latině a řečtině, protože latina a řečtina byly řečmi světovými a latinu potřeboval v kontaktu se západem. Výuka latiny nic nemění na příslušnosti sv. Václava ke slovanské církvi, vždyť i zde byl učitelem jeho slovanský kněz s příznačným jménem Učen.

Mladému knížeti se dostalo tak dobrého vzdělání, jakého často nedosáhli ani vládcové velkých národů; např. císař Ota I. se naučil číst až ve stáří (neobyčejné vzdělání sv. Václava ukazuje, že Čechy v 10. století stály na vyšší úrovni než ve století 11. a 12., kdy už byly formálně převedeny pod západní kulturu; tento kulturní rozvoj v době svatováclavské byl dozajista vlivem cyrilometodějského misijního díla, a potažmo byzantské kultury; bez slovanské církve a jejího duchovenstva by kníže Václav pravděpodobně zůstal analfabetem jako jeho němečtí protějškové). Ale co je nejdůležitější – příklad jeho zbožné babičky, jeho vzdělání a hlavně snaha žít podle svatého evangelia mu pomohly, aby pochopil podstatu Kristova učení.
Zamiloval si je celým srdcem a vedl podle něho svůj život. R. 920 mu v jeho třinácti letech zemřel otec a on se stal knížetem. Poručnicí v zemské vládě mu byla jeho matka Drahoměř. Václav prospíval ve všech křesťanských ctnostech díky základu, který mu dala jeho babička Ludmila. Jakmile převzal vládu do svých ruko...

Svatá Ludmila - kněžna a mučednice

Svatá Ludmila - kněžna a mučednice

Sv. Ludmila byla podle Kristiánovy charakteristiky žena plná všelikých plodů dobrotivosti, štědrá v almužnách, v bdění neúnavná, zbožná modlitebnice, v lásce dokonalá, patronka duchovenstva, matka sirot a těšitelka vdov; navštěvovala neúnavně vězně a ve všech dobrých skutcích byla dokonalá. V době, kdy na Moravě působil ještě sv. Metoděj, zasedl v Čechách na Přemyslův stolec kníže Bořivoj. Jím začíná vlastně teprve historie českého národa, protože on byl prvním křesťanským knížetem v Čechách. Narodil se asi r. 852 a když mu bylo 22 let, oženil se s dcerou jednoho knížete ze slovanského polabského kmene (Pšovanů, kteří žili na Mělnicku) – Ludmilou. Češi v té době byli ještě pohané a též mladá kněžna byla pohankou.

Z Bavorska tlačilo se do Čech křesťanství prostřednictvím dobyvačných Němců a vzbuzovalo tudíž u knížat a lidu strach a odpor. (Němci používali šíření křesťanské víry jako záminku pro politickou expanzi.) Zcela jiného rázu byly zprávy o křesťanství, které sem docházely ze sousední Moravy, kde tehdy za mocného knížete Svatopluka spočívalo těžiště politického života našich předků. Bořivoj byl údělným knížetem v Čechách a podřizoval se „králi Svatoplukovi“, jak o tom vypráví Dalimilova kronika. Jistě to nebyla jen obava před Němci, nýbrž i touha poznat křesťanství ve formě, která dovedla uchvátit celou Moravu. Proto se dal Bořivoj se svou manželkou (a knížecím domem) pokřtít sv. Metodějem (asi v r. 874-9) a kmotrem jim byl Svatopluk. Není vyloučeno, že tu sehrál svou úlohu i jiný český světec – sv. Ivan, poustevník, syn knížete polabských Slovanů Gostomysla, který padl v boji proti Ludvíku Německému. Ten pod záminkou pokřesťanštění si polabské Slovany poroboval a poněmčoval. Sv. Ivan se setkal s Bořivojem a je možné, že ho varoval před přijetím křtu ze zá...

Nejvyšší hodnota v lidském životě je láska

Nejvyšší hodnota v lidském životě je láska

Rozhovor s Kryštofem, arcibiskupem Pražským a metropolitou Českých zemí a Slovenska.

Když mluvíte o pohnutých letech, máte naprostou pravdu. U nás bylo zvykem, že až do narození dítěte se mu raději nic nekupovalo. Ani kočárek, pleny či oblečení. A tak rodiče šetřili peníze, aby mohli vše potřebné nakoupit po porodu. Krátce před mým narozením proběhla měnová reforma a našetřené finance se rázem znehodnotily. Takže za našetřené peníze si maminka nakonec koupila pytlík třešní a ten s chutí snědla. Ale teď už vážněji. Atmosféra v naší rodině byla velmi vlídná, s citem pro národní tradici. Brzy jsem poznal význam takových osobností, jakými byli Cyril a Metoděj, kteří v 9. století přišli na naše území z Konstantinopole. Do těchto končin přinesli víru a východní způsob křesťanství, jemuž se říká i křesťanství srdce. Naproti tomu západní církev je více organizovaná a papež je také v jistém smyslu monarchou ve Vatikánu. Tento politický rozměr východní křesťané nikdy nepřijali. My se však těšíme, že je opět otevřen dialog mezi církvemi západu a východu.

Patriarcha Teoctist - Těžce pracující pastýř a člověk pokoje

Patriarcha Teoctist - Těžce pracující pastýř a člověk pokoje

V pátek 30. července 2007 si náš pán Ježíš Kristus, věčný pastýř (Bůh) k sobě povolal Jeho Blaženost patriarchu Teoctista. Neočekávaná zpráva o smrti Jeho Blaženosti způsobila velký zármutek a žal v duších všech Rumunů jakož i cizinců, kteří ho znali a obdivovali ho. Ve chvílích pozemského a dočasného odloučení, v očekávaní vzkříšení, se modlíme k Bohu, ukřižovanému a znovuzrozenému Pánovi, aby duše patriarchy Teoctista odpočívala v pokoji pod dohledem spravedlivých a mezi Jeho svatými služebníky, za všechno požehnané světlo, které ve své duši shromažďoval, světlo, které kolem sebe prostřednictvím svých rozumných a rozvážných slov a posvátných činů šířil. Jeho Blaženost patriarcha Teoctist zůstane navždy v mysli a srdci těch, kteří ho znali a obdivovali jeho zářící tvář a laskavost jeho duše. Měli bychom stručně prezentovat hlavní duchovní rysy jeho osobnosti, jako dary Svatého Ducha, které náš patriarcha obdělával a zasvětil službě naší církvi a zemi.

Člověk zcela oddaný Bohu a Jeho církví

Narodil se 7. února 1915 v Moldávii, ve vesničce Tocileni, blízko města Botosani, jako desáté z jedenácti dětí v rodině Dumitrua a Marghioaly Trapasu. Pokřtěn byl jménem Toader. Dětství prožil v rodné vesničce, pracujíce společně s rodiči na polích. I když žil o mnoho déle než rodiče, kteří již dávno zesnuli, patriarcha na ně často vzpomínal s hlubokým dojetím a se slzami v očích, s velkou láskou a synovskou vděčností, jelikož oni mu dali posvátný dar života a požehnání od Boha.

Člověk by mohl cítit hojnost světla a krásu duše v uctívání rodičů jejich synem, který se stal duchovním otcem všech rumunských ortodoxních věřících. Jeho synovská láska a úcta k biologickým rodičům se mohla později rozvinout v respektu, který během celého svého života prokazoval duchovním otcům monastýrů...

Sjednocení ruské pravoslavné církve

Sjednocení ruské pravoslavné církve

Dne 17. května 2007, na svátek Nanebevstoupení Páně, došlo k dlouho očekávanému sjednocení obou částí Ruské pravoslavné církve, která byla osmdesát let rozdělena na Ruskou pravoslavnou církev Moskevského patriarchátu a Ruskou zahraniční pravoslavnou církev.

Na samém začátku rozdělení Ruské pravoslavné církve stála říjnová revoluce v roce 1917. Velká část pravoslavných duchovních uprchla z Ruska před bolševismem. Exulanti tak založili už v roce 1921 vlastní církev v Srbsku a nazvali ji Ruská pravoslavná církev mimo Rusko. Tvrdili, že církev v samotném Rusku se dostala pod kontrolu bezbožných bolševiků a nemůže tak být dále uznávána za skutečnou. První hlavou ruské pravoslavné církve v zahraničí byl metropolita Anton. K definitivnímu rozkolu došlo v roce 1927, kdy zahraniční pravoslavní představitelé odmítli tehdejšímu moskevskému metropolitovi a pozdějšímu patriarchovi Sergijovi potvrdit svou loajalitu sovětské bolševické moci. Exilová církev se zcela odtrhla a zřídila si celosvětové sídlo v New Yorku, kde její metropolita Laur sídlí dodnes. V současnosti má exilová pravoslavná církev ve více než 30 zemích asi půl milionu věřících. Pravoslavná církev Moskevského patriarchátu byla tvrdě pronásledovaná Stalinem hlavně ve dvacátých a třicátých letech. Duchovní a mniši byli vražděni a vězněni, majetek církve zabavován, chrámy a kláštery bourány. Stalin tlak zmírnil až v roce 1941, když podporu církve potřeboval v době války s hitlerovským Německem.

Foto: S. Vlasov, V. Chodakov

Kypr - Afroditin středomořský ostrov lásky a krásy

Kypr - Afroditin středomořský ostrov lásky a krásy

Určitě nebudete litovat, že jste se rozhodli navštívit tento ostrov, plný kulturních tradic a historických památek. Zážitky ze setkání s místními obyvateli a vůbec z návštěvy ostrova vám zůstanou navždy v paměti.

Základní informace

Kypr je třetí největší ostrov ve Středozemním moři. Jeho rozloha činí 9 251 km2. Leží asi 105 kilometrů od Sýrie, 75 kilometrů od Turecka a 380 kilometrů od Egypta. Nejbližší řecké místo je ostrov Rhodos, který se nachází 380 kilometrů na západ od Kypru. Na Kypru žije 763 800 obyvatel. Nejlidnatější města jsou Nicosia – 195 300 obyvatel a Limassol – 155 500 obyvatel. Obyvatelstvo je rozděleno do dvou dominantních skupin, přičemž každá z nich obývá jinou část ostrova. Setkáte se zde jak s muslimskými kyperskými Turky, kteří tvoří 18% obyvatelstva a žijí na severu, tak s ortodoxními kyperskými Řeky, kteří tvoří 78% populace a žijí v jižní, větší a lidnatější části. Zbytek tvoří Arméňané, Maronité a ostatní náboženské skupiny.


Historie
Díky své strategické poloze hrál Kypr důležitou roli v historii středomořských civilizací. Od starověku byl součástí několika říší např. Asýrie, Egypta, Říma, Byzance, Arabské říše. Do dějin země zasáhli ve 12. století křižáci. Později byl Kypr pod nadvládou Benátské republiky a roku 1571 ho dobyli Turci. Díky úpadku turecké říše byl od roku 1878 pod britskou okupací. -red-

Posvátný synod a úřady

Posvátný synod a úřady

Kontakty na metropolitní úřady a další církevní instituce (město, adresa a PSČ, telefonní a faxová čísla, emailové a internetové adresy).

SCHEMATISMUS PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

metropolita: JEHO BLAŽENOST DOC. THDR. KRYŠTOF, PHD.,arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska
sídlo: Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6,
tel.: +420 224 315 015, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Posvátný synod

předseda: JEHO BLAŽENOST DOC. THDR. KRYŠTOF, PHD., arcibiskup pražský, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
sídlo: Šárecká 1065/36, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 315 015, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

JEHO VYSOKOPŘEOSVÍCENOST THDR. SIMEON,
arcibiskup olomoucko-brněnský
sídlo: Masarykova tř. 17, 772 00 Olomouc
tel.: +420 685 222 475, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

JEHO VYSOKOPŘEOSVÍCENOST JIŘÍ, arcibiskup michalovsko-košický,
sídlo: Duklianska 16, SK- 071 01 Michalovce,
tel.: +421 56 642 41 56, fax: +421 56 643 15 00
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

JEHO PŘEOSVÍCENOST TICHON, biskup komárenský, pomocný biskup pro
správu Prešovské pravoslavné eparchie v Prešově Monastýr Položení řízy Přesvaté Bohorodice v Komárně sídlo: Palatínova 32, 945 01 Komárno tel.: +421 35 773 11 73

JEHO PŘEOSVÍCENOST JÁCHYM, pomocný biskup pro správu Olomoucko- -brněnské pravoslavné eparchie v Olomouci Monastýr svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce sídlo: 696 73 Hrubá Vrbka č. 194 tel.: 777 260 556 e-mail: Tato em...

Pravé slovo

Pravé slovo

Milí čtenáři,

dostává se vám do rukou první číslo časopisu „Ikona“. Záměrem jeho vydavatelů je informovat všechny zájemce o pravoslavném křesťanství a pravoslavných křesťanech u nás i jinde ve světě formou přístupnou široké veřejnosti. Již samotný název „Ikona“ dokazuje, že půjde o informace pravdivé a z pravé ruky. Ikona totiž není jenom obraz, jak to můžeme najít ve slovnících, ale znamená pravdivý obraz. Samotná ikona, jako jedinečné dědictví křesťanského východu, zobrazuje duchovní podstatu znázorněných osob a událostí. Má tzv. obrácenou perspektivu. Vede nás od toho, co vidíme na povrchu k tomu, co vidíme pod povrchem jen duchovním zrakem. Když se díváme například na ikonu Ježíše Krista, vidíme jeho tvář, postavu, oblečení. Avšak pravoslavná ikona nabízí nejenom tento povrchní dojem. Nabízí více. Díky svému ikonografickému charakteru nás vede do duchovního světa, k živému Kristu, který řekl, jak čteme v evangeliu: „A aj, já s vámi jsem po všechny dny, až do skonání světa“ (Mt 28,20).

Proto časopis, který nese název Ikona, je jistě místem setkání s duchovním světem, jak ho vidí a prožívají pravoslavní křesťané, stejně tak jako místem setkání s pravdivými odpověďmi na otázky, na něž se vžily odpovědi nepravdivé či velmi zkreslené. Budeme se těšit, že „Ikona“ také obohatí čtenáře o řadu zajímavých poznatků, které jsou jinak těžko dostupné. Je to důležité zvláště v době, kdy se otevírají hranice Evropy. Lidé se mohou svobodně pohybovat z jednoho státu do druhého, hledat si práci, nové přátele, životní partnery. Toto novodobé „stěhování národů“ bohužel vyvolává často odpor všech těch, kteří si na tento multikulturní charakter starého kontinentu nezvykli a brání se mu. „Ikona“ pomůže k vzájemnému pochopení nás, narozených v České republice, a všec...

Autokefální církve a jejich jurisdikce

Autokefální církve a jejich jurisdikce

Dnes existuje 15 místních pravoslavných církví obecně uznávaných za autokefální, což znamená samosprávných.
Autokefální církev disponuje právem řešit všechny své interní záležitosti ve své kompetenci. Je oprávněna volit si své představitele včetně patriarchy, arcibiskupa či metropolity, který je hlavou církve. Ačkoli všechny autokefální církve fungují nezávisle, zůstávají vzájemně v plném svátostném a kanonickém spojení. Mezi autokefální církve patří čtyři starověké východní patriarcháty (konstantinopolský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalémský) a dále deset dalších místních církví, jež povstaly za staletí.
Autokefalitu Pravoslavné církve v Americe uznávají církve v Rusku, Bulharsku, Gruzii, Polsku a českých zemích a na Slovensku.
Devět z těchto autokefálních pravoslavných církví jsou patriarcháty, zbývající jsou vedeny arcibiskupy či metropolity.
Autonomní pravoslavné církve fungují v denním životě nezávisle, ale jsou jistým způsobem závislé na jiné pravoslavné církvi. V praxi to obvykle znamená, že hlava autonomní církve musí být ve svém úřadě potvrzena hlavou nebo synodem jiné autokefální církve.

Patriarchát  konstantinopolský
Finská pravoslavná církev (autonomní)
Albánská ortodoxní diecéze v Americe
Karpatsko-ruská ortodoxní diecéze v USA
Ukrajinská pravoslavná církev v Kanadě
Ukrajinská pravoslavná církev v USA
Patriarchální exarchát pro ortodoxní farnosti ruské tradice v západní Evropě
Ostrov Athos
Běloruský koncil pravoslavných církví v severní Americe
Řecké ortodoxní arcibiskupství v Americe
Arcibiskupství Thyatirské a Velké Británie (zahrnuje Irsko)
Arcibiskupství v Itálii a Maltě
Arcibiskupství v Austrálii
Ke konstantinopolskému patriarchátu patří dalších 13 metropolií: Rakousko, Belgie, Argentina, Kanada, Francie, Německo, Hong Kong, Korea, Mexiko a centrální Amerika, Nový Zéland, Ska...

Důstojní otcové, vážené sestry, bratři

Důstojní otcové, vážené sestry, bratři

V poslední době bylo publikováno několik článků, jejichž úkolem bylo nepravdivě o nás informovat veřejnost. Jako již několikrát předtím byla naše církev a její představitelé vtažena do roviny politické. Pro pravoslavnou církev je však charakteristická její nepolitičnost, i když vždy byla státotvorná. Vlastně od vydání Milánského ediktu v r. 313 římským imperátorem sv. Konstantinem Velikým.

Pro náš stát je to zvláště patrné díky svatým Cyrilu a Metodějovi, kteří přišli na naše území jako nositelé východní křesťanské – dnes pravoslavné (= ortodoxní, řecky orthos = pravý, doxos = sláva) církevní tradice.

Díky uchování cyrilometodějského dědictví byla také pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku uznána za autokefální, tzn. samostatnou sestru ostatních velkých národních církví. Přesto se stále ze sdělovacích prostředků dovídáme, že jsme pouze „odnoží ruské pravoslavné církve“, která dokonce ohrožuje bezpečnost českého státu i jeho spojenců v NATO. Pochopitelně, že si nesmírně vážíme ruské pravoslavné církve, jejíž tisíce duchovních a věřících za svou křesťanskou pravoslavnou víru zemřeli jako mučedníci v revolucích, válkách a sovětských vyhlazovacích táborech. Též si vážíme toho, že nás – pravoslavné v tehdejším Československu uznala za schopné mít samostatnou autokefální pravoslavnou církev, kterou postupně uznaly všechny pravoslavné církve po celém světě.

Příští rok to bude deset let, kdy nás jako zcela samostatnou a na nikom nezávislou pravoslavnou církev, uznal též Konstantinopolský patriarchát, Alexandrijský patriarchát, Jeruzalémský patriarchát a kyperská a řecká pravoslavná církev. Z toho důvodu všichni pravoslavní věřící žijící v České a Slovenské republice patří do naší místní pravoslavné církve.

Musíme proto znovu a znovu odmítat tvrzen...

Rodina, manželství, životní události

Rodina, manželství, životní události

Je třeba mít na paměti, že rodinné vztahy cizích státních příslušníků se mohou řídit jiným než českým právním řádem. Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění, stanoví, kterým právním řádem se řídí rodinné vztahy cizích státních příslušníků. Z tohoto zákona vyplývají mimo jiné následující skutečnosti:

* způsobilost osoby uzavřít manželství , jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem
* forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá
* osobní a majetkové vztahy manželů se řídí právem státu, jehož jsou příslušníky; jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se vztahy právem českým
* zrušení manželství rozvodem se řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení řízení; jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se zrušení manželství rozvodem právním řádem českým; jestliže by bylo třeba použít cizího právního řádu, který by zrušení manželství rozvodem nedovoloval anebo jen za okolností mimořádně tíživých, avšak manželé nebo alespoň jeden z nich žije v České republice delší dobu, použije se práva českého
* vztahy mezi rodiči a dětmi včetně výchovy a výživy se řídí právem státu, jehož příslušníkem je dítě; žije-li dítě v České republice, mohou být tyto vztahy posuzovány podle práva českého, je-li to v zájmu dítěte.

Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána.

V rámci rodiny, stejně jako v ostatních právech a povinnostech, jsou si muž a žena zcela rovni, o záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Manželé mají právo na stejnou životní úroveň a mohou žádat výživné.
Na výchově dětí by se měli oba rodiče ...

English Arabic Bulgarian French German Greek Polish Romanian Russian Hebrew Serbian Ukrainian Albanian Estonian Hungarian

IKONAPRESS.CZ - ONLINE ČASOPIS IKONA

ikonapress.cz

IKONAPRESS.CZ - ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ikonapress.cz

IKONAPRESS.CZ - NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

ikonapress.cz

E-shp - Knihy - Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

Video